Privacy Policy

Fotografie Kurt Vansteelant bvba hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkeers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er pensoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van beschrijving gebruik persoonsgegevens. de gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Kurt Vansteelant bvba, Groenestraat 45, B-8210 Zedelgem,  kurt.vansteelant@telenet.be
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie indentiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kurt Vansteelant bvba, Groenestraat 45, B-8210 Zedelgem, kurt.vansteelant@telenet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.